Szansa na lepsze jutro

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywna forma przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia oraz jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi

1 830 643,92zł

Okres realizacji:

01.09.2016 - 31.05.2018r.

Proponowane wsparcie:

I. WSPARCIE ZAWODOWE:

Wsparcie zawodowe składa się w dwóch części

I. Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania

identyfikacja potrzeb osób bez zatrudnienia z uwzględnieniem informacji zdobytych podczas rekrutacji

indywidualne oraz grupowe kompleksowe konsultacje z doradcą zawodowym

opracowanie możliwości zawodowych w kontekście ograniczeń zdrowotnych i społecznych

wyznaczenie celów zawodowych

diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego

stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu

II. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

analiza opinii doradcy zawodowego, trenerów, pracodawców

analiza dokumentacji projektowej Uczestników projektu

przygotowanie profilu osobistego i zawodowego

pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych i do rozmowy kwalifikacyjnej

dopasowanie i udostępnienie ofert pracy Uczestnikom projektu (min.4 oferty dla każdego uczestnika

II. Szkolenia Zawodowe

Szkolenia z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji zakończone egzaminem. Szkolenia będą dopasowane pod Indywidualne Plany Działań przygotowane razem z doradcą zawodowym.  

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym w zakresie zdobywania poszczególnych kwalifikacji oraz wydaniem certyfikatu.

W RAMACH SZKOLEŃ ZAPEWNIAMY:

  • stypendia za udział w szkoleniach od 6,64 zł za godzinę szkoleniową
  • catering
  • zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem oraz pomocy asystenta osób niepełnosprawnych

II. STAŻE ZAWODOWE:

  • Item 5- miesięczne staże zawodowe
  • stypendium stażowe 1000zł/miesiąc
  • opłacone badania lekarskie
  • ubezpieczenie NNW

W ramach projektu za udział w szkoleniach i stażach zawodowych wszystkim uczestnikom będzie wypłacane stypendium szkoleniowe i stażowe.

Dla najlepszych stażystów gwarancja zdobycia zatrudnienia po udziale w projekcie!

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Realizatorzy

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSL.07.01.03-24-01H4/15-00 zawartej pomiędzy Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek zwanym dalej „Beneficjentem”, działającym w imieniu własnym a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Cel główny oraz grupa docelowa projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 140 osób powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach z województwa śląskiego, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 50 roku życia, poprzez identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy realizowane w okresie realizacji projektu 01.09.2016 - 31.05.2018r.

Grupa docelowa:

W szczególności mile widziane będą osoby o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie), bierne zawodowo, bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, zamieszkujące według KC. na terenie woj. śląskiego.